Startsidan
2021
mars
Meny

mars, 2021

Reservkraft säkrar samhällsviktig verksamhet

2021-03-16  |  Nyheter

I stort sett hela samhället är beroende av el, men för några av våra kunder med samhällsviktig verksamhet blir ett elbortfall mycket snabbt kritiskt. Samtidigt är brist på el, bland annat till följd av för låg överföringskapacitet, något vi måste räkna med framöver. Specialfastigheter har sedan länge arbetat med reservkraft för att säkra kundernas elförsörjning.

Ökad elektrifiering i samhället, nedläggning av kraftproduktion i södra Sverige och kapacitetsbrist i stamnätet för att transportera el från norr innebär att lokal elbrist då och då kan inträffa under det kommande decenniet. Kapacitetsbristen i elöverföringen är ett reellt problem för fastighetsägare. I vissa fastighetsutvecklingsprojekt behöver vi som fastighetsägare ta ställning till om ny- eller utbyggnader verkligen kan genomföras då det är oklart om den nya fastigheten kan försörjas med el. Det är förstås väldigt olyckligt om våra kunder inte kan få de lokaler som deras viktiga verksamheter behöver.

Som fastighetsägare är reservkraft en viktig del i vårt erbjudande för att säkra våra kunders beredskap att klara strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. För vår elhandläggare Mats Abrahamsson är reservkraft ett dagligt inslag i arbetet och vi ställde därför några frågor till honom om detta.

Vad är reservkraft och hur fungerar den?
– Reservkraft är ett reservsystem för elkraftsförsörjning som automatiskt startar upp vid strömavbrott. En nätvakt känner av om elen faller bort och ger då en startsignal till reservkraftaggregatet. Efter 15–20 sekunder är reservkraften igång.

Vilket slags kunder bör överväga reservkraft?
– I stort sett alla med samhällsviktiga verksamheter bör överväga att ha reservkraft. På Specialfastigheter märker vi av ett ökat intresse för att diskutera och säkra kontinuerlig eltillgång, och en förklaring till det är nog att kapacitetsbristen för överföring av el i näten debatteras flitigt.

Kan man vara säker på att reservkraften fungerar den dag då den verkligen behövs?
– Ja, på Specialfastigheter testkör vi kontinuerligt reservkraften för att säkerställa att den fungerar. Det är då vi kan kontrollera att elanslutna objekt och annan utrustning är prioriterad på rätt sätt. Vid dessa tillfällen är också våra medarbetare inom driften med, och de får även utbildning i hur hela reservkraftsanläggningen fungerar, avslutar Mats Abrahamsson.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

2021-03-12  |  Nyheter

När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 541 Mkr, en förbättring med 7,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med 2,0 procent. Specialfastigheter behåller också sin höga rating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

Stor efterfrågan på nya och säkrare lokaler
Ökad kriminalitet med gängbrottslighet, skjutningar och allt yngre förövare har under året medfört överbelagda fängelser och häkten. Anslagen till de rättsvårdande myndigheterna har höjts och följaktligen har efterfrågan på nya och säkrare lokaler från alla delar av den svenska rättskedjan stärkts.

– Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet, säger vd Åsa Hedenberg.

Vi har klarat utmaningarna
Coronapandemin har gjort 2020 till ett år som inte liknar något tidigare. Samtidigt kan konstateras att Specialfastigheter har klarat de speciella omständigheterna bättre än många andra och vårt arbete har på många sätt kunnat fortgå nästan som vanligt. Vi har också passat på att utföra vårt underhållsarbete i lokaler som tomställts när våra kunder jobbat hemifrån.

Vi har också med råge nått vårt utsläppsmål för året (vår ambition var att under 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp från inköpt energi med 59 % jämfört med basåret 2012, vi nådde 67 %) och sätter nu nya, tuffare mål för hela värdekedjan.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns att ladda ner här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2021-03-11  |  Nyheter

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 17 mars 2021 med återbetalningsdag den 17 april 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,36 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är refinansiering av en obligation med samma volym som slutbetalas samma datum.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,1 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är på en fortsatt låg nivå och vi väljer att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.