Startsidan
2020
april
Meny

april, 2020

Specialfastigheters årsstämma 2020

2020-04-21  |  Nyheter

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april i Stockholm. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 570 Mkr. Utbetalning planeras ske den 4 maj. Stämman fastställde resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Till styrelsen omvaldes Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

För att minska smittspridningen av coronaviruset var bolagsstämman inte öppen för allmänheten. Vd:s anförande finns därför inspelat att se här. Protokoll från årsstämman finns här.

Förbättrat förvaltningsresultat och stabil verksamhet

2020-04-21  |  Nyheter

Specialfastigheters delårsrapport för årets första kvartal visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och fortsatt hög investeringsnivå.

• Hyresintäkterna ökade med 4,2 % till 527 (506) Mkr
• Förvaltningsresultatet ökade med 5,3 % till 374 (355) Mkr
• Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -130,2 (11,4) Mkr och på finansiella instrument till 52,8 (-16,2) Mkr
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 233 (276) Mkr
• Marknadsvärdet på fastigheter har ökat till 29 113 (29 037) Mkr

Robust affär i en orolig tid

Stora delar av världen genomlever en kris till följd av covid-19 (coronaviruset) där land efter land stängts ned för att försöka stoppa smittspridningen.

– Trots turbulensen med stora omställningar i samhället för att minska smittspridningen ser jag i dagsläget inte några överhängande risker för Specialfastigheter. Vår affär bygger på hyreskontrakt tecknade med offentliga verksamheter och med långa hyresavtal, därmed är hyresintäkterna säkrade för en längre tid, säger vd Åsa Hedenberg.

Stigande efterfrågan på säkerhetsfastigheter

I samhället finns en ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter. Specialfastigheter har många kunder som är i behov av att utveckla och utöka sina lokaler. Den största kunden, Kriminalvården, kom nyligen med en rapport där prognoserna över klientinflödet fortsatt pekar uppåt. Inom en tioårsperiod planerar Kriminalvården för att utöka antalet ordinarie platser till drygt 8 500, att jämföra med dagens cirka 6 500 ordinarie platser. Kriminalvårdens ökade behov av platser kommer kräva stora investeringar och kan leda till fler affärer och ökad projektvolym för Specialfastigheter.

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas här.

Vi utvecklar vår affärsenhet

2020-04-09  |  Nyheter

Specialfastigheter gör nu en satsning på vår affärsenhet för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Vi har rekryterat en ny affärschef, Cecilia Vestin, som har en lång och omfattande erfarenhet från både bygg- och fastighetsbranschen och som har ett stort engagemang för fastighetsutveckling. Hennes uppdrag blir bland annat leda en affärsenhet som fördjupar våra kundrelationer, tar fram strategier för fastighetsutveckling och som får tid och resurser att driva projekt i tidiga skeden.

För att lyckas med detta förstärker vi bemanningen inom affärsenheten. Vår nuvarande chef för projekt och utveckling, Göran Cumlin, får en ny roll som projektägare, med uppgift att just skapa och driva projekt i tidiga skeden. Vår säkerhetschef, Mats Lindmark, stöttar våra kunder i säkerhetsfrågor, inte minst när det gäller att säkerställa våra säkerhetsskyddsavtal, och han blir därför också en del av enheten. Vi planerar även att rekrytera en affärsutvecklare och en fastighetsanalytiker.

Med dessa satsningar fortsätter vi vår nära och långsiktiga samverkan med våra kunder, för att tillsammans med dem skapa de bästa och säkraste lokalerna för just deras verksamhet.

Covid-19-uppdaterad information om vår årsstämma

2020-04-08  |  Nyheter

Specialfastigheters bolagsstämma kommer i år inte att vara öppen för allmänheten, i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. Riksdagsledamot har dock rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman. Protokoll och vd:s anförande kommer att publiceras här på Specialfastigheters webbplats i direkt anslutning till stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se