Startsidan
2018
september
Meny

september, 2018

Praoprojekt för att locka framtidens medarbetare

2018-09-28  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Sedan tre år tillbaka medverkar Specialfastigheter tillsammans med ett antal andra fastighetsbolag i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever.

Prao på högstadiet är obligatoriskt sedan 1 juli i år vilket gör att behovet hos skolorna att hitta praoplatser är större än någonsin. I hela landet handlar det om närmare 225 000 elever som går i årskurs 8 och årskurs 9. Här vill fastighetsbranschen vara med och bidra, och förhoppningen är att den här informationssatsningen kommer öka intresset och engagemanget inom branschen.

– Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och hur vi klarar generationsskiftet är en avgörande fråga för vår branschs framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och här gäller det att jobba långsiktigt. Därför tyckte vi att prao är en bra väg att nå framtidens arbetskraft, säger Mona Finnström, vd på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Fler fastighetsbolag behöver få upp ögonen för prao

Som ett led i projektet har Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Fastigo tagit fram en film för att belysa nyttan med prao. Filmen, som riktar sig till både elever och till företag, kommer att spridas till skolor och företag inom fastighetsbranschen i Stockholmsområdet. Därutöver genomförs ett särskilt utskick till fastighetsbolag i hela landet. Förhoppningen är att detta ska göra att fler fastighetsbolag får upp ögonen för prao, samtidigt som fler skolor ser nyttan i att kontakta företag inom fastighetssektorn.

– Med filmen vill vi visa att både elever och fastighetsbolag har mycket att vinna på prao. Vi hjälper skolan och eleverna med praoplatser, samtidigt som vi visar upp vad arbete inom branschen innebär och vilka möjligheter som finns. Vem vet, någon av dessa skolelever kanske blir en framtida medarbetare på ett företag inom fastighetsbranschen, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Praoprojektet har primärt inneburit ett samarbete med Rinkebyskolan som har pågått i tre år. Konkret har det bestått i att elever från årskurs 8 under en veckas tid har praoat hos ett antal fastighetsbolag i Stockholm, däribland Specialfastigheter.

Filmen som Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo har tagit fram går att se här:

 

Dags för fastighetsbolagen att ta tag i säkerheten

2018-09-19  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Samhällsklimatet har blivit tuffare och mer ansträngt än tidigare. Brottslighet, digitala hot och sabotage påverkar oss allt mer och vi behöver mobilisera oss i fastighetsbranschen för att motverka en negativ spiral som kan hota vårt demokratiska samhälle. Allt fler kunder ställer säkerhetskrav, på både fastigheter och på hantering av känslig information, och det är därför hög tid för fastighetsägare att se över sin säkerhetsskuld.

Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag med fokus på kunder som ställer höga krav på säkerhet. I fastighetsportföljen finns bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Ett säkerhetstänk genomsyrar därför all verksamhet i företaget – från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare. Alla fastighetsbolag har naturligtvis inte samma höga krav på säkerhet som Specialfastigheter, men jag anser att säkerheten är en eftersatt fråga som måste tas på större allvar. Precis som att många fastighetsägare kan sitta på en underhållsskuld så brukar vi tala om att företag sitter på en säkerhetsskuld. Det är en skuld som uppkommit genom att vi inte hanterat säkerheten i takt med övrig utveckling. Säkerhet är en färskvara som ständigt behöver förnyat fokus. Den högsta ledningen behöver därför sätta sig ned och göra en analys av hur bolaget ligger till när det gäller säkerhetsfrågorna.

På Specialfastigheter delar vi in säkerheten i fyra områden – personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet – och det kan vara en bra utgångspunkt för säkerhetsanalysen.

Personsäkerhet handlar främst om att våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga i den miljö de arbetar i. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare i hur de kan förebygga och hantera risker och hot i arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med incidentrapportering som ger oss kunskap om risker så att vi kan vara proaktiva med förebyggande åtgärder.

Driftsäkerheten är extra viktig i fastigheter där verksamhet bedrivs dygnet runt. Med den snabba teknikutvecklingen inom områden som fastighetsautomation, följer förväntningar från kunder om energieffektiviseringar och användarvänlighet. Här gäller det som fastighetsägare att se till att ha robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare. När det gäller förvaltningen av fastighetsautomation och fastighetstekniska nätverk måste det finnas tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. Säkerheten måste beaktas i såväl administrativa IT-system som i fastighetsautomationssystem.

Fysisk säkerhet handlar framför allt om tekniska och mekaniska säkerhetslösningar, till exempel olika typer av fysiskt tillträdesskydd, elektroniska passersystem, automatiska brandlarmanläggningar eller förstärkta dörrar, fönster, tak och väggkonstruktioner. Vilken säkerhetsnivå som behövs beror naturligtvis på verksamheten i fastigheten, och det är tydligt att efterfrågan på fysisk säkerhet kommer att stiga markant.

Det som definitivt berör alla företag och individer i samhället i dag och som uppmärksammats mycket i media är informationssäkerheten. Vi arbetar med att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar. Med informationstillgångar menar vi både informationen i sig, men också de resurser som hanterar informationen till exempel datorer, mobiler, USB-minnen, e-post, intranät, webb, servrar och skrivare. Informationssäkerhetsarbetet går i korthet ut på att informationstillgångarna ska vara tillgängliga för dem som är behöriga, korrekta, spårbara och skyddade från obehörig insyn. Vi har tekniska och mekaniska skydd, men lika mycket handlar om att ha administrativa rutiner och riktlinjer. I slutändan är det ofta den mänskliga faktorn som gör att säkerheten brister.

Medarbetarnas medvetenhet, intresse och engagemang i säkerhetsfrågor är nyckeln till ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Så jag uppmuntrar alla mina kolleger i fastighetsbranschen att börja diskutera säkerhetsfrågorna. Gör en ordentlig riskanalys och satsa på utbildning, så höjer ni säkerhetsmedvetandet. På så vis kan vår bransch vara med och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi har en säkerhetsskuld, det är dags att börja betala av den!

/Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter

Lunds tingsrätt nominerad till Årets Bygge!

2018-09-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Därför är vi extra stolta över att vår fastighet Lunds tingsrätt har valts ut som ett av 20 tävlande bidrag. Tingsrätten beskrivs i nomineringen som ”en stilren byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand”.

Tävlingen, som är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst, lyfter fram exempel på det bästa samhällsbyggnadssektorn presterat i kvalitet, samarbete, ekonomi och form under året. Årets Bygge omfattar alla typer av byggprojekt i Sverige – såväl husbyggnads- som anläggningsprojekt liksom nybyggnad, ombyggnad och renovering. Ett kriterium är dock att projektet ska vara färdigställt under 2018. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan i mars 2019.

En film där hela projektet och många av de inblandade presenteras finns att se här.

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch

2018-09-05  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vi tar vårt hållbarhetsansvar för minskade CO2-utsläpp och har därför anslutit oss till ”Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch”. Igår deltog vår hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives i en workshop tillsammans med 51 andra deltagare för att ta fram en implementeringsplan och gå från ord till handling.

I arbetet med en gemensam färdplan har ett sjuttiotal aktörer (hittills) enats om en vision: år 2045 ska värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral och konkurrenskraftig. Detta ligger helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov.

Bland företagen som ställer sig bakom färdplanen återfinns till exempel Skanska, NCC, Sveriges Byggindustrier, Vacse, Vasakronan, HSB, Tyrén, WSP, Trafikverket, Tengboms arkitekter, Finjaprefab, Göteborgs stad och SKL.

Från ord till handling
– Att ensam är stark gäller inte när det handlar om att bromsa klimatförändringarna. Vi måste samarbeta med alla aktörer i vår värdekedja, det vill säga materialleverantörer, arkitekter, byggentreprenörer och underentreprenörer, konsultbolag och våra kunder med flera för att få en verklig effekt i vårt klimatarbete, säger Kajsa Marsk Rives.

Här kan du ta del av hela färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch.