Startsidan
2018
april
Meny

april, 2018

Vi har högst Attraktiv Arbetsgivarindex 2018!

2018-04-26  |  Nyheter  |  Christina Burlin

Specialfastigheter har fått högst poäng i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Attraktiv Arbetsgivarindex, vilket vi förstås är väldigt glada och stolta över! Nyckeltalsinstitutet gör systematiska mätningar av svenska företags personalekonomiska nyckeltal och just Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation genom nio nyckeltal.

Ju högre poäng för respektive nyckeltal, desto bättre arbetsvillkor har organisationen ur ett medarbetarperspektiv. De nio nyckeltalen är:

  1. Tillsvidareanställning – andel tillsvidareanställda
  2. Medianlön – per månad
  3. Lika karriärmöjligheter – lika möjlighet att bli chef?
  4. Utbildningstid – individens utveckling
  5. Övertid
  6. Korttidssjukfrånvaro – t o m dag 14
  7. Personalansvar – antal anställda per chef
  8. Långtidssjukfrånvaro – fr o m dag 15
  9. Avgångar – andel som slutat

Specialfastigheter har placering 1 av 235 medverkande organisationer. Vi fick 144 poäng och medianvärdet bland samtliga deltagande bolag var 117. Mer om Attraktiv Arbetsgivarindex kan du läsa här.

– Vi har bra resultat på många av nyckeltalen, men en sak vi markant förbättrat är den minskade personalomsättningen från över 14 % 2015 till ca 5 % förra året.  Vi tror det beror på att medarbetarna tydligt ser helheten och vart vi är på väg, vilket är viktigt för att medarbetare ska trivas och känna tillhörighet, säger vd Åsa Hedenberg.

 

Kommunikationschef Hanna Janson, HR-chef Christina Burlin och vd Åsa Hedenberg med priset.

Nya ledamöter och ny ordförande i styrelsen

2018-04-17  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägarens representant i styrelsen. Dessutom utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 560 Mkr. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 3 maj.

Ny styrelseordförande
Vid bolagsstämman utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som avböjt omval. Eva Landén har en lång och gedigen erfarenhet som vd, CFO och revisor inom olika bolag i fastighetsbranschen. Hon är idag vd för Corem Property Group och är även styrelseledamot i Klövern.

– Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeförandeskapet i Specialfastigheter. Under mina snart fyra år som styrelseledamot har jag följt hur bolaget utvecklat och stärkt sin position inom säkerhetsfastigheter och jag vet att det finns en växande marknad för de fastigheter och tjänster som Specialfastigheter erbjuder, säger Eva Landén.

Två nya ledamöter
Vid stämman valdes även två nya ledamöter in i styrelsen:

• Åsa Wirén är idag senior rådgivare på Bonnier AB, har bland annat arbetat som CFO på SkiStar och har en lång karriär inom KPMG. Hon har även styrelseerfarenhet.
• Erik Tranaeus som arbetar som bolagsförvaltare på Regeringskansliet blir ägarens representant och ersätter Ulrika Nordström. Han har under det senaste året varit adjungerad i Specialfastigheters styrelse under Ulrika Nordströms föräldraledighet.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Jan Berg, Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström och Maj-Charlotte Wallin.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per 2017. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget E&Y valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig.

Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

2018-04-17  |  Nyheter

Specialfastigheters delårsrapport Q1 2018: Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott.

Periodens resultat ökade främst på grund av högre hyresintäkter samt att de negativa orealiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter och finansiella instrument har varit lägre. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 25 178 (25 002) Mkr och beror till stor del på investeringar, förvärv samt omförhandlade hyresavtal.

– Vårt stabila resultat ger oss förutsättningar för ytterligare tillväxt. För de kommande fem åren planerar vi för investeringar som överstiger en miljard kronor om året, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Ambitiösare utsläppsmål – minska med 75 %
Klimatfrågan är en ödesfråga för världen och det blir alltmer bråttom att hejda temperaturökningsprocessen. Specialfastigheter ska som statligt bolag vara ett föredöme inom hållbart företagande och vi har därför beslutat att ändra vårt klimatmål så att vi till 2030 (med basår 2012) ska minska våra koldioxidutsläpp med 75 %. Det är ett mycket ambitiöst mål men vi är fast beslutna om att vi ska klara det.

Säker uppgiftshantering
Snart träder den nya lagen om hantering av personuppgifter ikraft och vi förbereder oss för fullt för att leva upp till kraven i den kommande Dataskyddsförordningen. Samtliga medarbetare ska därför genomgå en interaktiv utbildning innan lagen börjar gälla.

Delårsrapporten finns att läsa in sin helhet här.

Första spadtaget för SiS nya ungdomshem i Hässleholm

2018-04-13  |  Nyheter  |  Hanna Janson

I strålande solsken togs idag det första spadtaget för SiS (Statens institutionsstyrelse) nya ungdomshem i Hässleholm. Den befintliga anläggningen kommer att byggas om och till med cirka 8500 kvm och platserna ökar därmed från dagens 18 till 42 stycken. Ett 40-tal åskådare fick se SiS generaldirektör Kent Ehliasson och Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg greppa varsin spade och gräva upp en rejäl skopa jord vid byggarbetsplatsen (där arbetet alldeles nyligen startat).

– Nu är ett drygt tiotal nybyggnationsprojekt på gång på olika platser i Sverige och vi kommer öka antalet platser med 100. SiS ungdomshem Hässleholm är den enskilt största nybyggnationen, säger Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.

– Det är oerhört roligt att få vara med och utveckla denna fastighet för SiS verksamhet. En byggnad där materialval och utformning väljs med omsorg om människor och miljö. Det här kommer att bli en fantastisk byggnad och ett projekt att vara stolt över, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Byggprojektet beräknas vara klart våren 2021. Då kommer byggnaden, som idag är 1200 kvm, att ha utökats till cirka 8500 kvm och innehålla fler boendeavdelningar, skolbyggnad, administrationslokaler, personalutrymmen, rekreationsområden, centralkök och matsal. Nybyggnaden kommer att smälta väl in i omgivningen med fasader i ljust tegel och träpanel, omslutande innergårdar och flera tak med gröna sedumplanteringar. De höga miljöambitionerna ska leda till att byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån.