Startsidan
2018
Meny

2018

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

2018-12-20  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s konstaterar att Specialfastigheters likviditetstäckningsgrad nu är lägre än tidigare till följd av att en ökad andel av finansieringen sker genom företagscertifikat, men att bolaget fortfarande har en mycket låg affärsrisk och ett starkt band till sin ägare, svenska staten.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter under de närmaste åren har ett fortsatt högt kassaflöde som kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 5x och skuldsättningsgrad på 11x.

Genom att behålla bolagets betyg ”Stable outlook” anser Standard & Poor’s att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, vice vd/CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Johannisbergs ungdomshem växer

2018-12-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Nu har vi tagit det första spadtaget vid Johannisbergs ungdomshem i Kalix, som byggs ut och blir dubbelt så stort.

Verksamheten utökas från tre till fem avdelningar och från nuvarande 18 till 32 platser. När utbyggnaden är klar våren 2020 kommer uppemot 35 personer nyanställas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som driver ungdomshemmet.

– Utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg är mycket viktig för hela SiS expansion. Satsningen på Kalix visar också att staten satsar i hela landet. Nu ser vi verkligen fram emot att arbetet sätter igång, säger Jan-Erik Josefsson, tf. generaldirektör för SiS.

Stor efterfrågan på platser i hela landet
Anledningen till utbyggnaden är det ökade trycket på platser hos SiS som expanderar på flera håll i Sverige. Efterfrågan på platser beror bland annat på en växande befolkning och flyktingvågen 2015.

– Sedan 2015 har det varit ungefär en veckas väntetid på att få en akutplats på våra ungdomshem, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av två avdelningar, två skolbyggnader, en för teoretiska ämnen och en för praktiska ämnen, samt ny utemiljö med rekreationsområden. De nya byggnaderna blir ljusare, inbjudande och mer öppna lokaler för ungdomarna att gå till – en både bildlig och bokstavlig väg framåt i livet.

– Jag är stolt över att Specialfastigheter tillsammans med SiS här skapar en fin och hållbar miljö för våra ungdomar så att de får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas i livet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

2018-11-23  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m + 0,75 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,342 % av nominellt belopp.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

Fortsatt starkt förvaltningsresultat i vår delårsrapport

2018-10-17  |  Nyheter

Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr).

Periodens resultat uppgick till 1 494 Mkr (981 Mkr), en ökning med 52 procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter till följd av nya hyresavtal, högre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter på grund av sänkta avkastningskrav samt lägre skattekostnader. Det ökade fastighetsvärdet stärker balansräkningen och ger en lägre belåningsgrad.

– Vår trend med en verksamhet i utveckling, ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat håller i sig. Även vårt fastighetsbestånd fortsätter att öka i värde, sedan årsskiftet har det stigit med 1,2 miljarder kronor och vi ser långsiktigt en fortsatt tillväxt, säger vd Åsa Hedenberg.

Viktiga händelser under kvartalet
I slutet av augusti invigdes vår nyaste byggnad, tingsrätten i Lund, i närvaro av bland andra justitieminister Morgan Johansson. Tingsrätten är ett häftigt arkitektoniskt landmärke som nu uppmärksammas lite här och var – den är inte bara nominerad till Årets Bygge utan är också en av fyra finalister i Stenpriset 2018.

Med målet att utveckla vårt arbete med att minska klimatutsläpp i leverantörskedjan har vi under kvartalet anslutit oss till Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch och deltagit i en första workshop för att konkretisera arbetet.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Vi emitterar 20-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor

2018-10-09  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Genom att emittera en tjugoårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

Praoprojekt för att locka framtidens medarbetare

2018-09-28  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Sedan tre år tillbaka medverkar Specialfastigheter tillsammans med ett antal andra fastighetsbolag i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever.

Prao på högstadiet är obligatoriskt sedan 1 juli i år vilket gör att behovet hos skolorna att hitta praoplatser är större än någonsin. I hela landet handlar det om närmare 225 000 elever som går i årskurs 8 och årskurs 9. Här vill fastighetsbranschen vara med och bidra, och förhoppningen är att den här informationssatsningen kommer öka intresset och engagemanget inom branschen.

– Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och hur vi klarar generationsskiftet är en avgörande fråga för vår branschs framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och här gäller det att jobba långsiktigt. Därför tyckte vi att prao är en bra väg att nå framtidens arbetskraft, säger Mona Finnström, vd på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Fler fastighetsbolag behöver få upp ögonen för prao

Som ett led i projektet har Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Fastigo tagit fram en film för att belysa nyttan med prao. Filmen, som riktar sig till både elever och till företag, kommer att spridas till skolor och företag inom fastighetsbranschen i Stockholmsområdet. Därutöver genomförs ett särskilt utskick till fastighetsbolag i hela landet. Förhoppningen är att detta ska göra att fler fastighetsbolag får upp ögonen för prao, samtidigt som fler skolor ser nyttan i att kontakta företag inom fastighetssektorn.

– Med filmen vill vi visa att både elever och fastighetsbolag har mycket att vinna på prao. Vi hjälper skolan och eleverna med praoplatser, samtidigt som vi visar upp vad arbete inom branschen innebär och vilka möjligheter som finns. Vem vet, någon av dessa skolelever kanske blir en framtida medarbetare på ett företag inom fastighetsbranschen, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Praoprojektet har primärt inneburit ett samarbete med Rinkebyskolan som har pågått i tre år. Konkret har det bestått i att elever från årskurs 8 under en veckas tid har praoat hos ett antal fastighetsbolag i Stockholm, däribland Specialfastigheter.

Filmen som Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo har tagit fram går att se här:

 

Dags för fastighetsbolagen att ta tag i säkerheten

2018-09-19  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Samhällsklimatet har blivit tuffare och mer ansträngt än tidigare. Brottslighet, digitala hot och sabotage påverkar oss allt mer och vi behöver mobilisera oss i fastighetsbranschen för att motverka en negativ spiral som kan hota vårt demokratiska samhälle. Allt fler kunder ställer säkerhetskrav, på både fastigheter och på hantering av känslig information, och det är därför hög tid för fastighetsägare att se över sin säkerhetsskuld.

Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag med fokus på kunder som ställer höga krav på säkerhet. I fastighetsportföljen finns bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Ett säkerhetstänk genomsyrar därför all verksamhet i företaget – från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare. Alla fastighetsbolag har naturligtvis inte samma höga krav på säkerhet som Specialfastigheter, men jag anser att säkerheten är en eftersatt fråga som måste tas på större allvar. Precis som att många fastighetsägare kan sitta på en underhållsskuld så brukar vi tala om att företag sitter på en säkerhetsskuld. Det är en skuld som uppkommit genom att vi inte hanterat säkerheten i takt med övrig utveckling. Säkerhet är en färskvara som ständigt behöver förnyat fokus. Den högsta ledningen behöver därför sätta sig ned och göra en analys av hur bolaget ligger till när det gäller säkerhetsfrågorna.

På Specialfastigheter delar vi in säkerheten i fyra områden – personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet – och det kan vara en bra utgångspunkt för säkerhetsanalysen.

Personsäkerhet handlar främst om att våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga i den miljö de arbetar i. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare i hur de kan förebygga och hantera risker och hot i arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med incidentrapportering som ger oss kunskap om risker så att vi kan vara proaktiva med förebyggande åtgärder.

Driftsäkerheten är extra viktig i fastigheter där verksamhet bedrivs dygnet runt. Med den snabba teknikutvecklingen inom områden som fastighetsautomation, följer förväntningar från kunder om energieffektiviseringar och användarvänlighet. Här gäller det som fastighetsägare att se till att ha robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare. När det gäller förvaltningen av fastighetsautomation och fastighetstekniska nätverk måste det finnas tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. Säkerheten måste beaktas i såväl administrativa IT-system som i fastighetsautomationssystem.

Fysisk säkerhet handlar framför allt om tekniska och mekaniska säkerhetslösningar, till exempel olika typer av fysiskt tillträdesskydd, elektroniska passersystem, automatiska brandlarmanläggningar eller förstärkta dörrar, fönster, tak och väggkonstruktioner. Vilken säkerhetsnivå som behövs beror naturligtvis på verksamheten i fastigheten, och det är tydligt att efterfrågan på fysisk säkerhet kommer att stiga markant.

Det som definitivt berör alla företag och individer i samhället i dag och som uppmärksammats mycket i media är informationssäkerheten. Vi arbetar med att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar. Med informationstillgångar menar vi både informationen i sig, men också de resurser som hanterar informationen till exempel datorer, mobiler, USB-minnen, e-post, intranät, webb, servrar och skrivare. Informationssäkerhetsarbetet går i korthet ut på att informationstillgångarna ska vara tillgängliga för dem som är behöriga, korrekta, spårbara och skyddade från obehörig insyn. Vi har tekniska och mekaniska skydd, men lika mycket handlar om att ha administrativa rutiner och riktlinjer. I slutändan är det ofta den mänskliga faktorn som gör att säkerheten brister.

Medarbetarnas medvetenhet, intresse och engagemang i säkerhetsfrågor är nyckeln till ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Så jag uppmuntrar alla mina kolleger i fastighetsbranschen att börja diskutera säkerhetsfrågorna. Gör en ordentlig riskanalys och satsa på utbildning, så höjer ni säkerhetsmedvetandet. På så vis kan vår bransch vara med och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi har en säkerhetsskuld, det är dags att börja betala av den!

/Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter

Lunds tingsrätt nominerad till Årets Bygge!

2018-09-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Därför är vi extra stolta över att vår fastighet Lunds tingsrätt har valts ut som ett av 20 tävlande bidrag. Tingsrätten beskrivs i nomineringen som ”en stilren byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand”.

Tävlingen, som är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst, lyfter fram exempel på det bästa samhällsbyggnadssektorn presterat i kvalitet, samarbete, ekonomi och form under året. Årets Bygge omfattar alla typer av byggprojekt i Sverige – såväl husbyggnads- som anläggningsprojekt liksom nybyggnad, ombyggnad och renovering. Ett kriterium är dock att projektet ska vara färdigställt under 2018. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan i mars 2019.

En film där hela projektet och många av de inblandade presenteras finns att se här.

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch

2018-09-05  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vi tar vårt hållbarhetsansvar för minskade CO2-utsläpp och har därför anslutit oss till ”Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch”. Igår deltog vår hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives i en workshop tillsammans med 51 andra deltagare för att ta fram en implementeringsplan och gå från ord till handling.

I arbetet med en gemensam färdplan har ett sjuttiotal aktörer (hittills) enats om en vision: år 2045 ska värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral och konkurrenskraftig. Detta ligger helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov.

Bland företagen som ställer sig bakom färdplanen återfinns till exempel Skanska, NCC, Sveriges Byggindustrier, Vacse, Vasakronan, HSB, Tyrén, WSP, Trafikverket, Tengboms arkitekter, Finjaprefab, Göteborgs stad och SKL.

Från ord till handling
– Att ensam är stark gäller inte när det handlar om att bromsa klimatförändringarna. Vi måste samarbeta med alla aktörer i vår värdekedja, det vill säga materialleverantörer, arkitekter, byggentreprenörer och underentreprenörer, konsultbolag och våra kunder med flera för att få en verklig effekt i vårt klimatarbete, säger Kajsa Marsk Rives.

Här kan du ta del av hela färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch.

Halvårsrapport: stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

2018-07-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheters förvaltningsresultat har stigit med 9 procent och uppgår till 701 Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900 Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr). Periodens resultat uppgick till 1 107 Mkr (489 Mkr), en ökning med 126 procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter, högre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter samt lägre skattekostnader.

– Vi fortsätter visa upp en verksamhet i utveckling med ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat. Den allt intensivare debatten om säkerheten i samhället pekar på en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetsfastigheter och vi ökar våra investeringar för att möta den, säger vd Åsa Hedenberg.

Hållbar verksamhet
Under perioden har vi publicerat vår första investerarrapport för de gröna obligationer vi emitterade i november. Vi har också erhållit vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001.

Säkerhet är ett av våra kärnvärden och därför känns det extra roligt att vi har fått överlämna en ny, säker tingsrättbyggnad till Domstolsverket i Lund. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi gått med i en sammanslutning för säkra byggarbetsplatser, Håll nollan, med målet att inga olyckor ska ske i byggbranschen.

Vi har fortsatt vårt arbete med att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Ett gott betyg på vår framgång är att vi mottagit första pris för högst attraktiv arbetsgivarindex av Nyckeltalsinstitutet. Under Järvaveckan deltog vi i rundabordssamtal tillsammans med Fastighetsägarna för att uppmuntra fler företag att ta emot praoelever.

Halvårsrapporten finns att läsa här.