Startsidan
2017 (Page 2)
Meny

2017

Miljöbyggnad Guld för Lunds nya tingsrätt

2017-07-06  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vår nya tingsrättsbyggnad i Lund har preliminärt klassificerats enligt nivå Guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaden är under uppförande och beräknas vara klar för inflyttning våren 2018. När fastigheten väl tagits i bruk, måste ansökan verifieras inom två år med en sammanhängande mätperiod om 12 månader, för att erhålla den slutgiltiga certifieringen.

– Det känns fantastiskt att vi uppnått guld för vår fina tingsrättsbyggnad. Detta är den första fastigheten som vi miljöcertifierar fullt ut. Då våra kunder har höga säkerhetskrav innebär det vanligtvis svårigheter för oss att slutföra sista steget i en certifiering eftersom det krävs en granskning av en utomstående part och vi av säkerhetsskäl inte kan ge tillträde till all information om våra fastigheter. Därför har vi valt att arbeta utifrån att våra fastigheter ska vara certifierbara vilket betyder att vi använder Miljöbyggnad som ett rättesnöre i våra projekt, men att vi oftast inte får ett officiellt betyg, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2017-05-31  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalades den 30 maj 2017 med återbetalningsdag den 30 maj 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,58 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

2017-05-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas. Under 2016 användes sammanlagt 1890 MWh naturgas på de två anläggningarna. Det motsvarar cirka 300 ton koldioxid eller cirka 4,7 procent av Specialfastigheters totala koldioxidutsläpp (under hela förra året släppte vi ut cirka 6410 ton).

Koldioxidekvivalenten (ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till förmågan att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning) för biogas är 0, vilket därmed ger en minskning av utsläppen vid de två anläggningarna med 300 ton koldioxid per år.

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

2017-04-24  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr).

I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i samband med slutförfall av valutalån, vilket gör att kvartalets förvaltningsresultat är lägre än förra årets. Utan den engångseffekten är förvaltningsresultatet högre än förra året, vilket visar på att resultatet är fortsatt stabilt.

Försäljningar och mark för bostadsändamål
Vi har identifierat mark som inte behövs för vår egen verksamhet och som borde kunna utvecklas till bostadsområden. Kronåsen i Uppsala såldes för detta ändamål. Vi har också startat försäljningsprocessen av före detta centralfängelset Kirseberg i Malmö, mark runt anstalten Hall i Södertälje, före detta räddningstjänstens övningsområde i Skövde samt Smälteryd, en före detta SiS-anläggning i Sätila.  De sex mindre fastigheter i norr som hyrdes av skolverksamhet utan säkerhetskrav tillträddes av köparen den sista januari.

Pågående och planerade projekt
Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse är hög och de har därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Specialfastigheter ska bygga hållbara hus och vi satsar därför på byggnader som uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld.

Ett nytt 6-årigt hyresavtal för olika byggnationer inom anstalten Österåker har tecknats med Kriminalvården. Avtalet kommer att löpa från oktober 2017. Vi har också tecknat nytt 6-årigt tilläggs-avtal avseende till- och ombyggnad av anstalten Hällby.

I samband med förvärvet av rättscentrum i Luleå i december 2016 övertog vi den pågående hyresförhandling som säljaren påbörjat med Polisen. Hyresförhandlingen har nu avslutats och ett nytt 6-årigt hyresavtal med Polisen är tecknat.

Läs hela delårsrapporten här.

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2017-04-24  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 28 april 2017 med återbetalningsdag den 28 april 2022. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,50 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,559 % av nominellt belopp.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

”Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta”, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

Vi publicerar vår årsredovisning för 2016

2017-03-23  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Från och med idag finns Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning tillgänglig här på vår webbplats.

Årets resultat ökade till 1 638 (1 178) Mkr, till stor del på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. I övrigt är verksamheten mycket stabil och siffrorna pekar fortsatt åt rätt håll.

Vd Åsa Hedenberg kommenterar året och verksamheten i sitt vd-ord:

– För Specialfastigheter var 2016 ett stabilt år, då vi i ännu högre grad än tidigare tydlig-gjorde hur vi skapar värde och för vem. Vi riktar oss nu uteslutande mot kunder med krav på säkerhet i någon form, och vi har därför valt att kalla den nisch vi verkar inom för säkerhetsfastigheter. Det är en spännande tid vi befinner oss i, med omvälvande samhällsutveckling präglad av nya affärsmodeller, digitalisering och snabb teknisk utveckling. En tid fylld av möjligheter men också utmaningar, inte minst inom säkerhet.

Årsredovisningen finns att ladda ned här och trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2016

2017-02-16  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheter visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat för 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 22 999 (20 919) Mkr under året, främst beroende på investeringar, förvärv och förändrade avkastningskrav.

Ökad transaktionsvolym och högre fastighetsvärden
Periodens resultat ökade till 1 638 (1 178) Mkr, till stor del på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. I övrigt är verksamheten mycket stabil och siffrorna pekar fortsatt åt rätt håll.

Fokus på säkerhetsfastigheter
I december förvärvade vi rättscentrum i Luleå. Hyresgästerna är främst Polisen, Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten, kunder med säkerhetskrav som passar väl in hos oss. Vi tecknade också avtal om att sälja sex mindre fastigheter i norr som hyrs ut för skolverksamhet utan säkerhetskrav. Frånträde skedde 31 januari 2017. Vi tydliggör därmed än mer att vi fokuserar på kunder med säkerhetskrav i någon form.­

Vi behåller vårt höga kreditbetyg hos Standard & Poor’s
Standard & Poor’s bekräftade i december vår rating AA+, ett betyg vi haft sedan 2005. Standard & Poor’s har gjort en prognos för de närmaste åren där de bedömer att vi fortsatt kan upprätthålla en stark marginal vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och hög likviditet, trots den uppgång i skuldsättning som har skett de senaste två åren. Enligt prognosen förväntar de sig att ”Specialfastigheters fortsatt goda lönsamhet väger upp bolagets ökade underhålls- och investeringskostnader”.

Läs hela bokslutskommunikén här.

Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Ljungbacken

2017-02-16  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter planerar att bygga ut Ljungbackens ungdomshem utanför Uddevalla för Statens institutionsstyrelse (SiS). När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Ljungbackens ungdomshem med 16 till totalt 53. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Ljungbacken i Gräskärr utanför Uddevalla, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Intensivt arbete med att öka kapaciteten
Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster är rekordhög, och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Ljungbackens ungdomshem är väl fungerande och vi ser att det finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens i Uddevalla med omnejd, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 45 personer.

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Folåsa

2017-02-14  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter planerar att bygga ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Folåsa ungdomshem med 16 till totalt 40. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

 

Rekordhög efterfrågan från socialtjänsten

Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är inarbetad i Folåsa och väl fungerande. Vi bedömer att det i Vikingstad med omnejd finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 65 personer.

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

 

Mer info
För mer information, kontakta:

Peter Håkansson, Institutionschef Folåsa
010-453 21 01

Stefan Hell Fröding, Pressekreterare Statens institutionsstyrelse
010-453 41 20

Hanna Janson, Kommunikationschef Specialfastigheter
010-788 62 10