Startsidan
2017
april
Meny

april, 2017

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

2017-04-24  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr).

I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i samband med slutförfall av valutalån, vilket gör att kvartalets förvaltningsresultat är lägre än förra årets. Utan den engångseffekten är förvaltningsresultatet högre än förra året, vilket visar på att resultatet är fortsatt stabilt.

Försäljningar och mark för bostadsändamål
Vi har identifierat mark som inte behövs för vår egen verksamhet och som borde kunna utvecklas till bostadsområden. Kronåsen i Uppsala såldes för detta ändamål. Vi har också startat försäljningsprocessen av före detta centralfängelset Kirseberg i Malmö, mark runt anstalten Hall i Södertälje, före detta räddningstjänstens övningsområde i Skövde samt Smälteryd, en före detta SiS-anläggning i Sätila.  De sex mindre fastigheter i norr som hyrdes av skolverksamhet utan säkerhetskrav tillträddes av köparen den sista januari.

Pågående och planerade projekt
Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse är hög och de har därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Specialfastigheter ska bygga hållbara hus och vi satsar därför på byggnader som uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld.

Ett nytt 6-årigt hyresavtal för olika byggnationer inom anstalten Österåker har tecknats med Kriminalvården. Avtalet kommer att löpa från oktober 2017. Vi har också tecknat nytt 6-årigt tilläggs-avtal avseende till- och ombyggnad av anstalten Hällby.

I samband med förvärvet av rättscentrum i Luleå i december 2016 övertog vi den pågående hyresförhandling som säljaren påbörjat med Polisen. Hyresförhandlingen har nu avslutats och ett nytt 6-årigt hyresavtal med Polisen är tecknat.

Läs hela delårsrapporten här.

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2017-04-24  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 28 april 2017 med återbetalningsdag den 28 april 2022. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,50 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,559 % av nominellt belopp.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

”Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta”, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.