Startsidan
2017
januari
Meny

januari, 2017

SiS ungdomshem Johannisberg byggs ut

2017-01-31  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter planerar att bygga ut Johannisbergs ungdomshem i Kalix för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem Johannisberg är en mycket betydelsefull institution, både för myndigheten och för orten. Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Johannisbergs ungdomshem med 16 till totalt 34. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

”Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix”, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. ”Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.”

Den föreslagna byggnaden är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan. Den följer gällande detaljplan och ligger inom institutionsområdet.

”Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är etablerad i Johannisberg och väl fungerande. I Kalix med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens”, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Bygget är villkorat av att ett formellt beslut fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

Trafikverket hemställer om tillåtelse att överlåta fastigheter

2017-01-16  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Trafikverket har fredagen den 13 januari skickat en hemställan till regeringen i vilken Trafikverket ber om regeringens tillåtelse att överlåta åtta fastigheter till Specialfastigheter, för att senare hyra om- och tillbyggda lokaler från Specialfastigheter. De åtta fastigheterna har värderats till cirka 517 Mkr.

Fastigheterna är så kallade trafikcentraler varifrån Trafikverket trafikstyr tågtrafik och riksvägarnas trafik. Vid en eventuell överlåtelse är avsikten att fastigheterna överlåts till det bedömda marknadsvärdet till Specialfastigheter och att samtidigt träffa överenskommelser om att hyra lokalerna från Specialfastigheter.

I samband med överlåtelserna ska Trafikverket och Specialfastigheter träffa överenskommelse om att Specialfastigheter ska upphandla erforderliga om- och tillbyggnadsarbeten i samarbete med Trafikverket.

Trafikverket gör bedömningen att Specialfastigheter kan driva fastigheterna effektivare både när det gäller drift, underhåll och ombyggnationer då bolaget kan utnyttja stordriftsfördelar inom sin organisation gällande samhällsnyttiga specialfastigheter.

 

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Torbjörn Blücher, affärschef Sverige, tel: 010-788 62 02