Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Specialfastigheter säljer fastighet till Skövde kommun

2017-09-20  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat förvärva den fastighet där f d Räddningsskolan i Skövde bedrivit sin verksamhet. Specialfastigheter, som äger fastigheten, har med kommunen kommit överens om ett förvärvsavtal med ett tillträde planerat till den 1 december 2017.

– Specialfastigheter har en tydlig inriktning att bara äga säkerhetsfastigheter. Denna fastighet har stor exploateringspotential för annan verksamhet och vi bedömer att kommunen har goda möjligheter att utveckla området vidare, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Fastigheten, som ligger öster om centrala Skövde, har en markareal på nästan 1 miljon kvadratmeter. På tomten finns ett 30-tal byggnader och den uthyrningsbara arean uppgår till ca 8.000 kvadratmeter.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2017-08-29  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheter Sverige AB lånar 350 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 350 Mkr utbetalas den 29 augusti 2017 med återbetalningsdag den 29 augusti 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,71 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

Förvärv ökar marknadsvärdet i vår delårsrapport

2017-07-12  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Periodens resultat om 489 Mkr är något bättre än förra årets (466 Mkr) visar Specialfastigheters delårsrapport. Fastigheternas marknadsvärde ökade under första halvåret med 826 Mkr, främst beroende på förvärv. Vår satsning att producera tingsrätten i Lund enligt högsta möjliga klassificering för Miljöbyggnad har givit resultat – vi har fått betyget Guld!

Specialfastigheters ekonomi är fortsatt stark. Finansiering av nya och förfallande lån görs fortsatt till lägre nivåer än tidigare, vilket bidrar till bättre lönsamhet då vi får ett lägre finansnetto även framöver. Delar av vår totala upplåning sker för närvarande till minusränta.

Efterlängtat tillträde
Förra våren tecknade vi avtal om att förvärva del av tomträtten Färöarna 1 i Kista, Stockholm, där FOI är hyresgäst – en kund vi redan har som hyresgäst i Umeå. Vi har inväntat en delning av fastigheten innan vi slutligen kunde tillträda nu i juni.

– Att fastigheten i Kista nu ingår i vårt bestånd är mycket glädjande då den hyrs av verksamheter med säkerhetskrav, och därmed ligger helt i linje med vår strategi, säger vd Åsa Hedenberg.

Pågående och planerade projekt
Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse (SiS) är fortsatt hög och de har som tidigare meddelats därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Vi planerar nu för fullt för dessa genomföranden.

Kriminalvården har fattat beslut om att stärka anstalterna Skenäs, Sörbyn och Rödjan så att dessa ska få fler tillgängliga platser.

Miljöbyggnad Guld för Lunds nya tingsrätt
Vi har fått det preliminära betyget i certifieringssystemet Miljöbyggnad för vår nya tingsrättsbyggnad i Lund. Klassningen blir högsta möjliga – Guld. Byggnaden väntas stå klar under våren 2018 och inflyttning sker till sommaren. När fastigheten väl tagits i bruk ska ansökan verifieras inom två år med en sammanhängande mätperiod om tolv månader för att erhålla den slutgiltiga certifieringen. Vi siktar naturligtvis på att behålla klassningen Miljöbyggnad Guld även då.

Läs hela delårsrapporten här.

Specialfastigheter säljer Malmö Centralfängelset 1

2017-07-12  |  Nyheter  |  Hanna Janson

MKB Fastighets AB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö och har nu förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg från Specialfastigheter Sverige AB.

– Specialfastigheter har en tydlig inriktning – säkerhetsfastigheter. Då Kriminalvården sedan årsskiftet har lämnat anstalten i Kirseberg, Malmö Centralfängelse, och fastigheten ger stora möjligheter till att utveckla bostäder så har vi valt att sälja den till MKB som är en stor bostadsutvecklare i Malmö, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Enligt gällande detaljplan utgör fastigheten kvartersmark utan särskilda byggnadsbestämmelser. För att bygga bostäder krävs en detaljplaneändring.

– Det är roligt att statlig mark kan användas till bostäder, det är en utveckling som vi gärna ser en fortsättning på, säger Terje Johansson, VD på MKB Fastighets AB. Förvärvet av Centralfängelset 1 stärker vår position i stadsdelen. Läget är intressant eftersom det ligger längs ett stråk för kollektivtrafik och nära både Värnhem och Östervärn.

Gjorda volymstudier visar på nya möjliga byggrätter om över 20 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) bostäder, omkring 250 lägenheter. Därtill kommer drygt 6.000 kvadratmeter BTA i den gamla fängelsebyggnaden.

Fakta
Malmö Centralfängelset 1 är belägen mellan Lundavägen och Norra Bulltoftavägen och gränsar till Kirsebergsskolan och Dahlhems idrottsplats. Fastigheten har en sammanlagd markareal om 20.272 kvadratmeter. Det finns cirka tio byggnader och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12.500 kvadratmeter. Den ursprungliga byggnationen är från tidigt 1900-tal och har genomgått flera om- och tillbyggnader. I den norra delen av tomten finns en mindre park/trädgård kring den före detta direktörsbostaden.

Miljöbyggnad Guld för Lunds nya tingsrätt

2017-07-06  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vår nya tingsrättsbyggnad i Lund har preliminärt klassificerats enligt nivå Guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaden är under uppförande och beräknas vara klar för inflyttning våren 2018. När fastigheten väl tagits i bruk, måste ansökan verifieras inom två år med en sammanhängande mätperiod om 12 månader, för att erhålla den slutgiltiga certifieringen.

– Det känns fantastiskt att vi uppnått guld för vår fina tingsrättsbyggnad. Detta är den första fastigheten som vi miljöcertifierar fullt ut. Då våra kunder har höga säkerhetskrav innebär det vanligtvis svårigheter för oss att slutföra sista steget i en certifiering eftersom det krävs en granskning av en utomstående part och vi av säkerhetsskäl inte kan ge tillträde till all information om våra fastigheter. Därför har vi valt att arbeta utifrån att våra fastigheter ska vara certifierbara vilket betyder att vi använder Miljöbyggnad som ett rättesnöre i våra projekt, men att vi oftast inte får ett officiellt betyg, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2017-05-31  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalades den 30 maj 2017 med återbetalningsdag den 30 maj 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,58 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.

300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

2017-05-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas. Under 2016 användes sammanlagt 1890 MWh naturgas på de två anläggningarna. Det motsvarar cirka 300 ton koldioxid eller cirka 4,7 procent av Specialfastigheters totala koldioxidutsläpp (under hela förra året släppte vi ut cirka 6410 ton).

Koldioxidekvivalenten (ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till förmågan att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning) för biogas är 0, vilket därmed ger en minskning av utsläppen vid de två anläggningarna med 300 ton koldioxid per år.

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

2017-04-24  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr).

I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i samband med slutförfall av valutalån, vilket gör att kvartalets förvaltningsresultat är lägre än förra årets. Utan den engångseffekten är förvaltningsresultatet högre än förra året, vilket visar på att resultatet är fortsatt stabilt.

Försäljningar och mark för bostadsändamål
Vi har identifierat mark som inte behövs för vår egen verksamhet och som borde kunna utvecklas till bostadsområden. Kronåsen i Uppsala såldes för detta ändamål. Vi har också startat försäljningsprocessen av före detta centralfängelset Kirseberg i Malmö, mark runt anstalten Hall i Södertälje, före detta räddningstjänstens övningsområde i Skövde samt Smälteryd, en före detta SiS-anläggning i Sätila.  De sex mindre fastigheter i norr som hyrdes av skolverksamhet utan säkerhetskrav tillträddes av köparen den sista januari.

Pågående och planerade projekt
Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse är hög och de har därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Specialfastigheter ska bygga hållbara hus och vi satsar därför på byggnader som uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld.

Ett nytt 6-årigt hyresavtal för olika byggnationer inom anstalten Österåker har tecknats med Kriminalvården. Avtalet kommer att löpa från oktober 2017. Vi har också tecknat nytt 6-årigt tilläggs-avtal avseende till- och ombyggnad av anstalten Hällby.

I samband med förvärvet av rättscentrum i Luleå i december 2016 övertog vi den pågående hyresförhandling som säljaren påbörjat med Polisen. Hyresförhandlingen har nu avslutats och ett nytt 6-årigt hyresavtal med Polisen är tecknat.

Läs hela delårsrapporten här.

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2017-04-24  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 28 april 2017 med återbetalningsdag den 28 april 2022. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,50 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,559 % av nominellt belopp.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

”Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta”, säger vd Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.